USTAWA o wynagrodzeniach dla pracowników z dnia 4 lipca 2017
#1
Cytat:
[Obrazek: QzcXLyL.jpg]
o wynagrodzeniach dla pracowników sektora państwowegoUSTAWA
z dnia 4 lipca 2017 r.
o wynagrodzeniach dla pracowników sektora państwowego

Rozdział 1
Przepisy ogólne

   Art. 1. Ustawa określa:
1) Osoby objęte ustawą
2) Wysokość stawek wynagrodzenia dla pracowników sektora publicznego
3) Organ decydujący o zmianie wysokości stawek 

Rozdział 2
Osoby objęte ustawą

   Art. 2. Osoby objęte ustawą:
1) Prezydenta Republiki
2) Kierowników Resortów
3) Senatorów
4) Sędziów
5) Innych osób zatrudnionych w sektorze państwowym

   Art. 3. Do grona wyżej wymienionych pracowników zalicza się zarówno urzędników państwowych jak i przedstawicieli społeczeństwa wybranych w legalnych wyborach.

   Art. 4. Wymogiem otrzymania wynagrodzenia jest posiadanie konta dla osoby fizycznej w Banku Państwowym Suderlandu.

Rozdział 3
Wysokość stawek wynagrodzenia dla pracowników sektora publicznego

   Art. 5. Prezydentowi Republiki Suderlandu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 25 000 (dwudziestu pięciu tysięcy) Koron Suderladzkich.

   Art. 6. Każdemu Kierownikowi Resortów przysługuje wynagrodzenie w wysokości 15 000 (pietnastu tysięcy) Koron Suderladzkich.

   Art. 7. Każdemu senatorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 000 (dziecięciu tysięcy) Koron Suderladzkich.

   Art. 8.1 Każdemu z sędziów przysługuje wynagrodzenie w wysokości 15 000 (piętnastu tysięcy) Koron Suderladzkich
2. Prezesowi Sądu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20 000 (dwudziestu tysięcy) Koron Suderladzkich.
    
   Art. 9. Każdemu członkowie władz samorządowych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5 000 (pięciu tysięcy) Koron Suderladzkich.

   Art. 10. Każdy urzędnik niewymieniony w powyższych przepisach, a pożyteczny i powołany przez organ do tego upoważniony może otrzymać wynagrodzenie w wysokości:
1) Od 10 000 do 5 000 (dziesiecu - pięciu tysięcy) Koron Suderladzkich, jeśli pracuje w kancelarii Prezydenta, Sądzie Najwyższym lub u w kancelariach Kierowników Resortów
2) Od 5 000 do 2 000 (pięciu do jednego tysiąca) Koron Suderladzkich, jeśli pracuje w biurze Senatorskim, biurach członków samorządów i w pozostałych instytucja wyżej nie wymienionych.
3) Wysokość stawek w Art. 10. 1) i 2) ustala pracodawca

   Art. 11 jeżeli dana osoba piastuje kilka stanowisk wypłaty się sumują

Rozdział 4
Organ decydujący o zmianie wysokości stawek 

    Art. 11. Wypłacaniem wynagrodzeń zajmuje się Kierownik Resortu właściwy do spraw finansów.

    Art. 12. Wynagrodzenia wypłaca się z funduszy państwowych.

    Art. 13. Wynagrodzenia wypłaca się co miesiąc, między 1 a 7 dniem nowego miesiąca.
2. W przypadku odwołania ze stanowiska lub dobrowolnej rezygnacji, należy wypłacić odprawę w wysokości normalnego wynagrodzenia za bieżący miesiąc.

Rozdział 5
Przepisy końcowe

    Art. 14. Pozbawia się mocy obowiązującej wszystkie wcześniejsze przepisy przyznające lub określające wysokość wynagrodzeń dla pracowników państwowych.

    Art. 15. Ustawa wchodzi w życie dzień po podpisaniu przez Prezydenta. normalnego wynagrodzenia za bieżący miesiąc.

Przeniesiono ze starego forum.
[Obrazek: NzLBupx.png]     [Obrazek: Il9xQZB.png]     [Obrazek: h2Epeb3.png]     [Obrazek: ysbN3sL.png]     [Obrazek: Yxw9Kih.png]     [Obrazek: gL7GFe3.png]     [Obrazek: xHbha88.png]

Profesor Prawa

#2
Znowelizowana

Marszałek Suderlandzkich Sił Zbrojnych
mgr politologii 
Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Bialeńskiego

Topic Options
Wątek zamknięty