USTAWA o Krajowej Agencji Handlu Detalicznego z dnia 10 czerwca 2017
#1
Cytat:
[Obrazek: QzcXLyL.jpg]
o Krajowej Agencji Handlu DetalicznegoUSTAWA
z dnia 10.06.2017
o powołaniu Krajowej Agencji Handlu Detalicznego (KAHD)

Rozdział 1
Informacje porządkowe

     Art. 1. KAHD zajmuje się obliczaniem przychodów suderlandzkich firm z handlu detalicznego.

     Art. 2. 1. KAHD jest własnością państwa.
2. KAHD podlega wszystkim przepisom związanym z działalnościami gospodarczymi, a w szczególności Krajowy Rejestrem Działalności.

Rozdział 2
Członkostwo

     Art. 3. 1. KAHD liczy 3 członków.
2. Jeden z członków KAHD pełni funkcje przewodniczącego, do których należy m.in. kierowanie pracami organu.

     Art. 4. KAHD nie może mieć w składzie 2 przedstawicieli tej samej firmy bądź podmiotów im podległym.

     Art. 5. 1. Członków KAHD wybiera kierownik resortu właściwy do spraw gospodarki i finansów.
2. Ten sam kierownik resortu wskazuje członka, który pełni funkcje przewodniczącego.

     Art. 6. 1. Członkowie KAHD wybierani są na 6 miesięczne kadencje
2. Liczba kadencji członków KAHD może być nieograniczona.

Art. 7. Jeśli Kierownik resortu właściwy do spraw gospodarki i finansów, iż jeden z członków KAHD nie wywiązuje się odpowiednio z obowiązków może dać sprawę do senatu, gdzie przegłosowany zostanie jego następca bądź jego dalsza kadencja.

Rozdział 3
Zadania członków

     Art. 9. 1. KAHD sporządza cotygodniowy raport każdej zarejestrowanej firmie prywatnej.
2. Wzór raportu ustala minister właściwy do spraw gospodarki i finansów.
3. Na podstawie raportu KAHD minister właściwy do spraw gospodarki i finansów wypłaca wynagrodzenia symbolizujące zarobki firmy.

     Art. 10. Członek KAHD musi być rzetelnym i uczciwym, nie zaniżać, ani nie zawyżać nikomu przychodów.

     Art. 11. 1. Pensje członków KAHD podlegają Dekretowi o wynagrodzeniach dla pracowników państwowych z dnia 12.09.2016.
2. Wzór raportu ustala kierownik resortu do spraw gospodarki i finansów.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe

     Art. 12. Rejestracji KAHD w Krajowym Rejestrze Działalności powinien dokonać przedstawiciel krajowy

     Art. 13. KAHD rozpoczyna oficjalne funkcjonowanie po dopełnieniu wszystkich formalności związanych z rejestracją.

Przeniesiono ze starego forum.
[Obrazek: NzLBupx.png]     [Obrazek: Il9xQZB.png]     [Obrazek: h2Epeb3.png]     [Obrazek: ysbN3sL.png]     [Obrazek: Yxw9Kih.png]     [Obrazek: gL7GFe3.png]     [Obrazek: xHbha88.png]

Profesor Prawa

#2
Ustawa uchylona

Marszałek Suderlandzkich Sił Zbrojnych
mgr politologii 
Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Bialeńskiego

Topic Options
Wątek zamknięty