USTAWA o obszarach morskich i wodnych z dnia 31.08.2017 r.
#1
Cytat:
[Obrazek: YfvnBtx.png]


Deliland,
3 września 2017 r.

USTAWA
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
o obszarach morskich i wodnych

Rozdział 1
Przepisy ogólne

     Art. 1. Ustawa określa położenie prawne obszarów morskich i wodnych Państwa Suderlandu.

     Art. 2. Obszarami morskimi i wodnymi są:
1) wody morskie wewnętrzne;
2) wody śródlądowe;
3) morza terytorialne;
4) strefy przyległe.

     Art. 3. Wszystkie wyżej wymienione strefy wchodzą w skład Państwa Suderlandu.

Rozdział 2
Obszary morskie i wodne

     Art. 4. Do wód morskich wewnętrznych należą:
1) wody portów od strony morza wysunięte najdalej stałych urządzeń portowych;
2) wody znajdujące się pomiędzy linią brzegu morskiego;
3) Zatoka Królewska;
4) Zatoka Moradores;
5) Zatoka Elivar;
6) wody pomiędzy wyspami Elladorskimi.

     Art. 5. Do wód śródlądowych należą:
1) naturalne zbiorniki wodne mające przynajmniej 300 metrów kwadratowych.;
2) sztuczne zbiorniki wodne przekraczające 500 metrów kwadratowych;
3) rzeki na terenie całego kraju;
4) kanały wodne mające przynajmniej 2 metry szerokości i 3 metrach głębokości

     Art. 6. Morze terytorialne jest obszarem wód w odległości 400km od linii brzegowej w każdym punkcie.

     Art. 7. - W skład morza terytorialnego wchodzi wyłączna strefa ekonomiczna w odległości 250 km od linni brzegowej

Rozdział 3
Prawa i obowiązki

     Art. 8. Obce statki korzystają z prawa nieszkodliwego przepływu morskiego kiedy:
1) przepłynięcie przez morze terytorialne nie odbywa się przez morskie wody wewnętrzne;
2) dobijają lub opuszczają porty w Suderlandzie.

     Art. 9. Przepływ uważa się za nieszkodliwy dopóki nie zagraża:
1) pokojowi;
2) porządkowi publicznemu;
3) bezpieczeństwu Suderlandu.

     Art. 10. Przepływ nie uważa się za nieszkodliwy jeżeli statek podejmuje działania polegające na:
1) groźbie użycia siły przeciw Republice Suderlandu;
2) ćwiczeniach lub użyciu broni wszelakiego rodzaju;
3) zbieraniu informacji bez pozwolenia kierownika resortu od spraw obrony narodowej;
4) propagandzie;
5) startowaniu lub lądowaniu obiektów wojskowych lub powietrznych;
6) przemycie towarów;
7) zanieczyszczeniu morza;
8) uprawianiu rybołówstwa;
9) zakłóceniu systemu łączności lub uszkodzenie innych urządzeń i instalacji należących do Republiki Suderlandu;
10) wszelkich innych działalnościach, nie związanych z przepływem.

     Art. 11. Przepływ powinien być nieprzerwany i szybki, wynoszący co najmniej 3 węzły.

     Art. 12. Zatrzymanie lub kotwiczenie jest niedozwolone na morzach terytorialnych z wyjątkiem żeglugi w celach turystycznych lub relaksacyjnych.

     Art. 13. Obce statki rybackie podczas przepływu zobowiązane są pozbyć sprzętu do połowów lub złożyć go aby nie mógł być użyty.

     Art. 14. Obce statki zobowiązane są do przestrzegania prawa Suderlandu.

     Art. 15. Kierownik resortu od spraw obrony narodowej określa przepływ obcych okrętów wojennych przez morze terytorialne oraz warunki ich przejścia na wody morskie wewnętrzne na drodze rozporządzenia.

     Art. 16. Badania morskie mogą być przeprowadzone po otrzymaniu pozwolenia od kierownika resortu od spraw gospodarki.

     Art. 17. Państwo ma pełne prawo do ustanawiania:
1) stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa;
2) sposobu rozpowszechnia informacji mając na uwadze zapewnienie obrony i bezpieczeństwa.

     Art. 18. Kierownik resortu od spraw obrony narodowej w porozumieniu z kierownikami resortów od spraw wewnętrznych i gospodarki, wyznacza wyżej wymienione strefy na drodze rozporządzenia.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

     Art. 19. - Ustawa wchodzi w życie dzień po podpisaniu przez Prezydenta.

Prezydent Republiki Suderlandu
[Obrazek: NzLBupx.png]     [Obrazek: Il9xQZB.png]     [Obrazek: h2Epeb3.png]     [Obrazek: ysbN3sL.png]     [Obrazek: Yxw9Kih.png]     [Obrazek: gL7GFe3.png]     [Obrazek: xHbha88.png]

Profesor Prawa

Topic Options
Wątek zamknięty